2012

Ausstellung: Janice Kerbel, Hilary Lloyd, Silke Otto-Knapp, 03.11.2012 – 06.01.2013
Ausstellung: Große Jahresgabenausstellung 2012, 29.09.-10.10.2012
Ausstellung: Bernd Krauß, Das ist heute möglich, 30.06.-09.09.2012
Konzert: Michaela Meise, Preis dem Todesüberwinder, 29.06.2012
Ausstellung: A wavy line is drawn across the middle of the original plans, 19.04.-10.06.2012
Konzert: Michaela Melián, 18.04.2012