Vorherige Jahresgaben

Vorherige Jahresgaben

Stefani Glauber: Smiley Zugang, 2021
Douglas Gordon: Kittelmann & Gordon, 1999
Thomas Grünfeld: Ohne Titel, 2004